Zprostředkované služby

specializované služby
zprostředkované služby
kontakt
e-mail
poradenství
 
  Zprostředkované služby v oblastech:
 • odpadů
 • vody
 • ovzduší
 • ostatní

  odpady
 • odběry vzorků, analytické rozbory, expertizy.
 • atesty pro skládky a spalovny
 • zneškodňování průmyslových odpadů včetně jejich přepravy
 • úprava opadů s obsahem ropných látek a toxických kovů
 • přeprava tuhých i kapalných odpadů a nebezpečných látek

  voda
 • čištění lapolů, jímek, zkoušky těsnosti
 • monitoring podzemních a povrchových vod
 • zkoušky těsnosti jímek, lapolů, podzemních i nadzemních nádrží, úprava starých nádrží podle nových norem

  ovzduší
 • měření obsahu specifických polutantů v plynných technologických proudech a výduších
 • měření škodlivin v pracovním prostředí,vyhodnocení vlivu naměřených hodnot

  ostatní
 • odběry vzorků, analytické rozbory, expertizy
 • zavádění systémů EMS
 • průzkum posuzování a hodnocení ekologických zátěží a zpracování analýz rizika


specializované služby

kontakt

poradenství

 e-mail

 zpět na úvodní stranu
  webmaster   webhosting